Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius (độ C) sang Fahrenheit (độ F)

Hệ đo lường mét sử dụng thước chia độ Celsius để đo lường nhiệt độ. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn dùng thước đo Fahrenheit trong đo lường nhiệt độ.

Kí hiệu: Độ Celsius: oC ; Độ Fahrenheit: oF

Nước đóng băng ở 0o Celsius và sôi ở 100o Celsius, hai trạng thái này chênh lệch nhau 100o. Nước đóng băng ở 32o Fahrenheit và sôi ở 212o Fahrenheit, hai trạng thái này chênh lệch 180o. Do đó mỗi độ thuộc thang đo Celsius bằng với 180/100 hoặc 9/5 độ thuộc thang đo Fahrenheit.

Cách để biến đổi nhiệt độ từ thang đo Celsius sang thang đo Fahrenheit

– Nhân nhiệt độ của thang đo Celsius với 9/5.

– Cộng với 32o để điều chỉnh cho thích hợp theo thước chia độ Fahrenheit.

Ví dụ: biến đổi 37oC sang Fahrenheit.

37 x 9/5 = 333/5 = 66,6

66,6 + 32 = 98,6o F

Chúng ta có phương pháp tính nhẩm để biến đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit. Tỷ số 9/5 tương đương với 1,8 và 1,8 thì bằng với 2 – 0,2

Cách biến đổi nhiệt độ Celsius thành Fahrenheit bằng phương pháp tính nhẩm toán học

– Tăng gấp đôi nhiệt độ Celsius (bằng cách nhân với 2).

– Lấy 1/10 của tích số vừa thu được (2 * 1/10 = 0,2) và trừ bớt đi nó từ tích số ở bước trên.

– Cộng thêm với 32o để điều chỉnh cho thích hợp theo thước đo Fahrenheit.

Ví dụ: biến đổi 37oC thành Fahrenheit.

37 x 2 = 74

74 x 1/10 = 7,4

74 – 7,4 = 66,6

66,6 + 32 = 98,6oF

Lưu ý: Bài học này tính đến cả nhiệt độ sử dụng các số âm. Các số âm đi theo một mô hình ngược lại với số dương. Số -20 nhỏ hơn số -10. Ví dụ về phép đếm các số âm và số dương: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Ví dụ về phép biến nhiệt độ Celsius ở dạng số âm thành Fahrenheit:

Biến đổi -15o C thành Fahrenheit.

-15 x 9/5 = -135/5 = -27

-27 + 32 = 5oF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *