Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit (độ F) sang Celsius (độ C)

Sau khi đã biết cách chuyển đổi từ độ C sang độ F chúng ta tiếp tục học cách Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit (độ F) sang Celsius (độ C).

Kí hiệu: Độ Celsius: oC ; Độ Fahrenheit: oF

Nước đóng băng ở 0o Celsius và sôi ở 100o Celsius, hai trạng thái này chênh lệch nhau 100o. Nước đóng băng ở 32o Fahrenheit và sôi ở 212o Fahrenheit, hai trạng thái này chênh lệch 180o. Do đó mỗi độ thuộc thang đo Fahrenheit bằng với 100/180 hoặc 5/9 độ thuộc thang đo Celsius.

Cách để biến đổi nhiệt độ Fahrenheit sang Celsius

Trừ bớt đi 32o để điều chỉnh thích hợp trong thang đo Fahrenheit.

Đem kết quả nhân với 5/9.

Ví dụ: biến đổi 98,6o Fahrenheit thành độ Celsius.

98,6 – 32 = 66,6
66,6 x 5/9 = 333/9 = 37o C.

Chúng ta có phương pháp tính nhẩm để biến đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius. Tỷ số 5/9 xấp xỉ bằng với 0,55555

Cách biến đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius bằng phương pháp tính nhẩm toán học với kết quả gần đúng

Trừ bớt đi 32o để điều chỉnh thích hợp trong thang đo Fahrenheit.

Đem kết quả chia cho 2 (tức nhân với 0,5).

Lấy 1/10 của kết quả vừa thu được (0,5 * 1/10 = 0,05) và cộng nó với số thu được ở bước trên.

Ví dụ: biến đổi 98,6o F thành độ Celsius.

98,6 – 32 = 66,6

66,6 x 1/2 = 33,3

33,3 x 1/10 = 3,3

33,3 + 3,3 = 36,6 là kết quả gần đúng của nhiệt độ ở thang đo Celsius

Lưu ý: Bài học này tính đến cả nhiệt độ sử dụng các số âm. Các số âm đi theo một mô hình ngược lại với số dương. Số -20 nhỏ hơn số -10. Ví dụ về phép đếm các số âm và số dương: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Ví dụ về phép biến nhiệt độ Fahrenheit âm thành độ Celsius

Biến đổi -4o F thành độ Celsius.

-4 – 32 = -36

-36 * 5/9 = -180/9 = -20o C

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *