Cách để chia gallons, quarts và pints

Hướng dẫn:

  • Biến đổi gallons thành pints bằng cách nhân số lượng gallons với 8.
  • Biến đổi quarts thành pints bằng cách nhân số lượng quarts với 2.
  • Cộng các con số ở trên và số pints ban đầu với nhau.
  • Thực hiện phép chia theo yêu cầu để xác định số lượng pints.
  • Biến đổi số pints thành số gallons nguyên bằng cách chia cho 8.
  • Số thương là số gallons và phần dư là số lượng pints thêm vào.
  • Biến đổi số pints thêm vào thành số quarts bằng cách chia số pints thêm vào cho 2.
  • Số thương là số quarts và phần dư là số pints.

Ví dụ: Chia 9 gallons 1 quart và 1 pint cho 5.

Biến đổi 9 gallons thành số pints bằng cách nhân 9 với 8:

9 * 8 = 72 pints

Biến đổi 1 quart thành pints bằng cách nhân 1 với 2:

1 * 2 = 2 pints

Cộng số pints từ hai bước trên và số pints đã cho ban đầu:

72 + 2 + 1 = 75 pints

Thực hiên phép chia theo yêu cầu:

75 ÷ 5 = 15 pints

Tìm số gallons nguyên bằng cách chia cho 8:

15 ÷ 8 = 1 dư 7

Tìm số quarts nguyên bằng cách chia phần dư cho 2:

7 ÷ 2 = 3 dư 1

Số dư còn lại sau cùng (1) là số lượng pints.

Đáp số: 1 gallon 3 quarts và 1 pint

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *